URZĄD MIEJSKI

ul. Ratuszowa 1

86 – 300 Grudziądz

 

OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INSPEKTORA  w WYDZIALE  MAJĄTKU KOMUNALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Wymagania niezbędne określone w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

2. Wymagania dodatkowe:

- wykształcenie  wyższe techniczne o specjalności architektura, budownictwo, urbanistyka,

- uprawnienia budowlane architektoniczne bez ograniczeń lub uprawnienia urbanistyczne,

- znajomość przepisów prawa budowlanego i gospodarki przestrzennej,

- prawo jazdy kat. B,

- znajomość języka obcego,

- kreatywność,

- asertywność,

- sumienność,

- umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- sprawowanie nadzoru w procedurze opracowania studium, planów miejscowych

  lub ich zmian,

- analiza i opiniowanie wniosków o sporządzenie studium, planów miejscowych lub ich

  zmian,

- opracowanie opinii o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami

  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami szczególnymi,

- sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji

  o warunkach zabudowy,

- wydawanie opinii urbanistycznych o przeznaczeniu i możliwościach zabudowy

  nieruchomości itp.,

- uzgadnianie projektów zagospodarowania działki i projektów budynków na etapie koncepcji

  przed wydaniem pozwolenia na budowę,

- uzgadnianie projektów kolorystyki budynków.

4. Wymagane dokumenty:

    Dokumenty niezbędne:

    - odpis posiadanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

    - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów

      rekrutacyjnych,

   Dokumenty dodatkowe:

   - list motywacyjny,

   - C.V.

   - oświadczenie o niekaralności,

 

Z Regulaminem konkursu można zapoznać się w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, pok. 206 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00).

Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs na stanowisko inspektora w Wydziale Majątku Komunalnego i Planowania Przestrzennego” w terminie do dnia 23 maja 2006 r. w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (pok. 206).

 

/-/ Katarzyna Bozińska

Sekretarz Miasta