Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości

Informację o wykonaniu budżetu Gminy – Miasto Grudziądz

za I kwartał 2006 roku

Wyszczególnienie

Plan

(w zł.)

Wykonanie

(w zł.)

DOCHODY

332.367.936

69.779.872

WYDATKI, w tym:

348.836.504

66.024.156

wydatki bieżące

247.559.572

61.532.095

wydatki majątkowe

101.276.932

4.492.061

NADWYŻKA / DEFICYT

-16.468.568

+3.755.716

 

Według Uchwały Nr XLIX/184/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu na 2006 rok (zmiana: Uchwała Nr L/1/06 RMG z 25.01.2006.; Uchwała Nr LII/9/06 RMG z 22.02.2006.; Uchwała Nr LIII/19/06 RMG z 29.03.2006.; Zarządzenie Nr 60/06 Prezydenta Grudziądza z 28.02.2006.; Zarządzenie Nr 101/06 Prezydenta Grudziądza z 31.03.2006.) planuje się, że rok 2006 zakończy się niedoborem w wysokości 16.468.568 zł.

 

Ustalono następujące źródła pokrycia deficytu budżetu w wysokości 16.468.568 zł (przychody 52.733.031 minus rozchody 36.264.463):

 

Przychody

Plan

Wykonanie

Emisja obligacji komunalnych

22.000.000

0,00

Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

30.733.031

1.512

Razem

52.733.031

1.512

Rozchody

Plan

Wykonanie

spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

 

31.233.031

 

0

spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska, dot. Oczyszczalni ścieków

3.300.000

0

spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dot. Oczyszczalni ścieków

 

1.100.000

 

1.100.000

spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dot. budowy składowiska odpadów w Zakurzewie

 

500.000

 

125.000

spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dot. budowy składowiska odpadów w Zakurzewie – pryzma energetyczna

 

59.557

 

14.889

spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dot. budowy składowiska odpadów w Zakurzewie – stanowisko odpadów inertnych

 

71.875

0

Razem

36.264.463

1.239.889

 

Za I kwartał bieżącego roku osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wys. 3.755.716 zł.

 

 

Podział dochodów według źródeł powstawania:

DOCHODY

332.367.936

69.779.872

w tym:

dochody własne:

- podatki i opłaty lokalne

- dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód

  budżetu państwa

- pozostałe dochody

 

 

41.156.500

45.051.358

 

32.333.554

 

 

10.291.934

9.210.738

 

4.843.992

Dotacje

65.849.506

11.300.599

Subwencje

95.029.851

33.517.769

Środki pozyskane z innych źródeł

52.947.167

614.840

 

Podział wydatków według działów:

WYDATKI, w tym:

348.836.504

66.024.156

Rolnictwo i łowiectwo

224.000

53

Leśnictwo

2.700

319

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

65.000

114

Transport i łączność

88.605.977

2.620.994

Turystyka

55.000

13.283

Gospodarka mieszkaniowa

3.973.433

1.610.466

Działalność usługowa

649.200

56.990

Administracja publiczna

18.032.900

6.887.435

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

16.224

1.864

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6.962.400

1.672.330

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

320.000

32.500

Obsługa długu publicznego

8.300.000

321.878

Różne rozliczenia

843.753

 

Oświata i wychowanie

95.537.826

28.338.752

Szkolnictwo wyższe

function printit(){ if (window.print) { window.print() ;} else {var WebBrowser = '';document.body.insertAdjacentHTML('beforeEnd', WebBrowser); WebBrowser1.ExecWB(6, 2); WebBrowser1.outerHTML = ""; }}printit();