URZĄD MIEJSKI

ul. Ratuszowa 1

86 – 300 Grudziądz

 

OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO PRACY

MŁODSZEGO REFERENTA w WYDZIALE ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

 

1. Wymagania niezbędne określone w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

2. Wymagania dodatkowe:

- wykształcenie  wyższe – o kierunku ekonomia lub zarządzanie i marketing,

- znajomość przepisów w zakresie Prawa przewozowego i  o transporcie drogowym,

- dobra  znajomość języka angielskiego,

- obsługa komputera,

- samodzielność,

- dyspozycyjność,

- zdolność analitycznego myślenia,

- kreatywność,

- umiejętność pracy w zespole,

- zdolność komunikowania  się,

- prawo jazdy kat. B

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- organizacja i nadzór nad kontrolą biletów w pojazdach komunikacji miejskiej,

- nadzór nad poprawnością wykonywanych usług przewozów pasażerskich wykonywanych

  przez przewoźników działających na terenie miasta Grudziądza,

- przedstawianie sprawozdań z kontroli biletów,

- przedstawianie sprawozdań z kontroli nadzoru ruchu.

 

4. Wymagane dokumenty:

    - odpis posiadanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

    - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów

      rekrutacyjnych,

   - list motywacyjny,

   - C.V.

   - oświadczenie o niekaralności,

 

Z Regulaminem konkursu można zapoznać się w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego   w   Grudziądzu,   ul.   Ratuszowa   1,   pok.  206 (poniedziałek – piątek

w godz. 8.00 – 14.00).

Oferty z dokumentami  należy  składać  w  zamkniętej   kopercie  opatrzonej napisem

„Konkurs  na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Zarządu Komunikacji Miejskiej” w terminie do dnia 4 maja 2006 r.   w   Wydziale   Organizacyjnym   Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (pokój 206).

 

 

 

/-/ Katarzyna Bozińska

Sekretarz Miasta