URZĄD MIEJSKI

ul. Ratuszowa 1

86 – 300 Grudziądz

 

OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENTA w WYDZIALE BUDOWNICTWA I GEODEZJI

 

1. Wymagania niezbędne określone w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach  samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

2. Wymagania dodatkowe:

-     wykształcenie  minimum średnie – kierunek geodezja,

-     5 - letni staż pracy,

-     4 - letni staż pracy w jednostce wykonawstwa geodezyjnego lub 2 – letni staż pracy  na stanowisku ds. prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów,

-     znajomość z zakresu regulacji prawnych (Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków),

-     znajomość instrukcji G – 5,

-     praktyczna znajomość problematyki prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków,

-     znajomość systemu komputerowego EGB 2000 do prowadzenia ewidencji,

-     obowiązkowość,

-     rzetelność,

-     systematyczność,

-     dokładność,

-     umiejętność pracy w zespole,

-     uprzejmość.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-     prowadzenie części opisowej ewidencji gruntów,

-     sporządzanie wypisów i wyrysów oraz udzielanie informacji z ewidencji gruntów  i budynków,

-     sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją.

 

4. Wymagane dokumenty:

    Dokumenty niezbędne:

-     odpis posiadanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

-     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych,

   Dokumenty dodatkowe:

-     list motywacyjny,

-     C.V.

-     oświadczenie o niekaralności,

 

Z Regulaminem konkursu można zapoznać się w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, pok.206 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00).

Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs na stanowisko referenta w Wydziale Budownictwa i Geodezji” w terminie do dnia 20 kwietnia 2006 r. w Wydziale Organizacyjnym  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (pokój 206).

 

 

/-/ Katarzyna Bozińska

Sekretarz Miasta