URZĄD MIEJSKI

ul. Ratuszowa 1

86 – 300 Grudziądz

 

OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENTA w WYDZIALE  UPRAWNIEŃ I EWIDENCJI

 

1. Wymagania niezbędne określone w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

2. Wymagania dodatkowe:

- wykształcenie minimum średnie – kierunek administracja,

- dwuletni staż pracy,

- znajomość przepisów z zakresu administracji,

- umiejętność pracy w zespole,

- samodzielność,

- odpowiedzialność,

- dyspozycyjność,

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- zameldowania i wymeldowania z pobytu stałego i czasowego,

- weryfikacja danych osobowo – adresowych,

- sporządzanie spisów wyborców,

- prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności.

 

4. Wymagane dokumenty:

    Dokumenty niezbędne:

    - odpis posiadanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

    - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
       rekrutacyjnych,

   Dokumenty dodatkowe:

   - list motywacyjny,

   - C.V.

   - oświadczenie o niekaralności,

 

Z Regulaminem konkursu można zapoznać się w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego   w   Grudziądzu,   ul.   Ratuszowa   1,   pok.  206 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00).

Oferty z dokumentami  należy  składać  w  zamkniętej   kopercie  opatrzonej napisem „Konkurs na stanowisko referenta w Wydziale Uprawnień i Ewidencji” w terminie do dnia  29 marca 2006 r. w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (pokój 206).

 

 

 

 

/-/ Katarzyna Bozińska

Sekretarz Miasta