URZĄD MIEJSKI

ul. Ratuszowa 1

86 – 300 Grudziądz

 

OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PODINSPEKTORA w WYDZIALE  FINANSOWYM.

1. Wymagania niezbędne określone w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

2. Wymagania dodatkowe:

- wykształcenie  średnie ekonomiczne,

- trzyletni staż pracy,

- dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku,

- znajomość zasad rachunkowości budżetowej,

- znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,

- umiejętność obsługi  komputerowych programów finansowych,

- zdolność analitycznego myślenia,

- umiejętność pracy w zespole,

- samodzielność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- księgowanie dokumentów dotyczących wydatków,

- uzgadnianie sald,

- sporządzanie tabulogramów wydatków,

- uzgadnianie i rozliczanie kont dotyczących wydatków z wydziałami merytorycznymi,

- sporządzanie sprawozdawczości i prowadzenie księgowości finansowej w zakresie

   wydatków budżetowych jednostki budżetowej.

 

4. Wymagane dokumenty:

    Dokumenty niezbędne:

    - odpis posiadanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

    - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów

      rekrutacyjnych,

   Dokumenty dodatkowe:

   - list motywacyjny,

   - C.V.

   - oświadczenie o niekaralności,

 

Z Regulaminem konkursu można zapoznać się w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, pok. 206 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00).

Oferty z dokumentami  należy  składać  w  zamkniętej   kopercie  opatrzonej napisem „Konkurs  na stanowisko  podinspektora w Wydziale Finansowym” w terminie do dnia 6 marca  2006 r.   w   Wydziale   Organizacyjnym   Urzędu Miejskiego w   Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (pokój 206).

 

 

 

/-/ Katarzyna Bozińska

Sekretarz Miasta