URZĄD MIEJSKI

ul. Ratuszowa 1

86 – 300 Grudziądz

 

OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INSPEKTORA w WYDZIALE INŻYNIERII MIEJSKIEJ I GOSPODARKI KOMUNALNEJ.

 

1. Wymagania niezbędne określone w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

2. Wymagania dodatkowe:

- wykształcenie  wyższe budowlane o specjalności drogowej lub inżynierii ruchu,

- wskazane uprawnienia budowlane o specjalności drogowej,

- minimum 3 – letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,

- znajomość prowadzenia gospodarki remontowej,

- znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz znajomość zagadnień
   ISO ,

- znajomość infrastruktury miejskiej,

- znajomość obsługi programów komputerowych (pakiet Office, programy kosztorysowe),

- prawo jazdy kat. B,

- umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,

- umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,

- dobra organizacja pracy,

- zdolności negocjacyjne,

- samodzielność, kreatywność,

- dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- bieżąca kontrola stanu nawierzchni chodników i jezdni, sporządzanie harmonogramu
   remontów,

- organizowanie realizacji zadań związanych z remontami chodników i jezdni,

- zlecanie i opracowywanie niezbędnej do prowadzenia remontów chodników i jezdni

  dokumentacji techniczno – prawnej,

- prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu,

- bieżąca kontrola stanu oznakowania pionowego i poziomego. 

4. Wymagane dokumenty:

    Dokumenty niezbędne:

    - odpis posiadanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

    - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów

      rekrutacyjnych,

   Dokumenty dodatkowe:

   - list motywacyjny,

   - C.V.

   - oświadczenie o niekaralności.

 

Z Regulaminem konkursu można zapoznać się w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego   w   Grudziądzu,   ul.   Ratuszowa   1,   pok.  206 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00).

Oferty z dokumentami  należy  składać  w  zamkniętej   kopercie  opatrzonej napisem „Konkurs  na stanowisko  inspektora w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Gospodarki Komunalnej” w terminie do dnia 21 lutego 2006 r. w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego  w  Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (pokój 206).

 

 

/-/ Małgorzata Malinowska

Wiceprezydent Grudziądza